Andaz Shanghai “88”

Sushi bar
2015 / China

Andaz-Shanghai-Sushi-bar_01

Andaz-Shanghai-Sushi-bar_02

Andaz-Shanghai-Sushi-bar_03

Andaz-Shanghai-Sushi-bar_04

Andaz-Shanghai-Sushi-bar_05

Andaz-Shanghai-Sushi-bar_06

Andaz-Shanghai-Sushi-bar_07

View - All Works

View - All Works